Import kontrahentów z Excela i CSV - Dodatek do Subiekta GT

Program Subiekt GT Import XLS - Kontrahenci służy do zbiorcze importowani i aktualizowania danych kontrahentów w systemie InsERT Subiekt GT *.xls, *.xlsx (arkusze Excel, OpenOffice, LibreOffice) i CSV.

Program wczytuje przygotowany wcześniej arkusz excel, a następnie użytkownik wybiera, które kolumny we wczytanym arkuszu mają odpowiadać określonym polom w Subiekcie GT (np. symbol, nazwa, nr nip, regon, zdjęcie, informacje o kredycie kupieckim itp.). Następnie po kliknięciu jednego przycisku do systemu Subiekt GT zostaną dodane lub zaktualizowane dane kontrahentów, wraz ze zdefiniowanymi parametrami. Po wykonanej operacji program wyświetli szczegółowy raport, zawierający informacje które pozycje dodano lub zaktualizowano, a także jakie błędy wystąpiły podczas tych operacji. Dzięki temu w prosty sposób będziemy mogli sprawdzić, czy dane kontrahentów są prawidłowo zaimportowane do Subiekta.

Plik Excel

W pierwszym wierszu arkusza muszą być podane nazwy kolumn. Zostaną one wczytane przez program, aby utworzyć schemat rozpoznawania pól. Poniższy rysunek prezentuje przykład:

schemat pliku XLS

Opisy pól

---
Pomija wiersze z danej kolumny.
AdrDostAktywny
Określa, czy adres dostawy klienta ma być aktywny. Dopuszczalne wartości: 0/1/TAK/NIE/TRUE/FALSE
AdrDostKodPocztowy
Kod pocztowy miejscowości z adresu dostawy kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrDostMiejscowosc
Miejscowość z adresu dostawy kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrDostNazwa
Nazwa z adresu dostawy kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrDostNrDomu
Numer domu z adresu dostawy kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrDostNrLokalu
Numer lokalu z adresu dostawy kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrDostPanstwo
Identyfikator państwa z adresu dostawy kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrDostUlica
Nazwa ulicy z adresu dostawy kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrDostWojewodztwo
Identyfikator województwa z adresu dostawy kontrahenta, z zakładki Adresy.
Aktywny
Atrybut prezentujący stan kontrahenta (aktywny / nieaktywny). Kontrahenci nieaktywni nie są widoczni min. na listach kontrahentów wywoływanych na dokumencie czy w wyszukiwarce InsTYNKT.
Analityka
Pozwala nadać analitykę kontrahenta.
AnalitykaDostawca
Pozwala nadać analitykę dostawcy kontrahenta.
AnalitykaOdbiorca
Pozwala nadać analitykę odbiorcy kontrahenta.
Branza
Określa nazwę branży kontrahenta (branża musi istnieć już w systemie).
Cecha
Określa nazwę cechy kontrahenta. Jeżeli nie ma jej w bazie, zostanie dodana automatycznie.
AdrKorespKodPocztowy
Określa czy w danych kontrahenta jest podany adres do korespondencji. Atrybut jest związany ze znacznikiem "Adres do korespondencji"znajdującym się w zakładce Adresy.
AdrKorespMiejscowosc
Miejscowość z adresu korespondencyjnego kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrKorespNazwa
Nazwa z adresu kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrKorespNrDomu
Numer domu z adresu korespondencyjnego kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrKorespNrLokalu
Numer lokalu z adresu korespondencyjnego kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrKorespPanstwo
Identyfikator państwa z adresu korespondencyjnego kontrahenta, z zakładki Adresy.
AdrKorespRodzajKontaktu
Właściwość określająca w jaki sposób najczęściej odbywa się kontakt z wybranym kontrahentem.
AdrKorespUlica
Nazwa ulicy z adresu korespondencyjnego kontrahenta z zakładki Adresy.
AdrKorespWojewodztwo
Identyfikator województwa z adresu korespondencyjnego kontrahenta, z zakładki Adresy.
AdrKorespZgodaEmail
Właściwość określająca, czy kontrahent wyraził zgodę na otrzymywanie poczty elektronicznej.
AdrKorespZgodaMarketing
Właściwość określająca, czy kontrahent wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych.
Email
Adres poczty elektronicznej kontrahenta.
GaduGadu
Określa numer "Gadu Gadu"kontrahenta.
Grupa
Nazwa grupy, do której przypisany jest kontrahent. Jeżeli grupa nie istnieje w bazie podmiotu, to zostanie dodana automatycznie.
KodPocztowy
Kod pocztowy miejscowości z adresu kontrahenta.
KomunikatTekst
Treść wyświetlanego komunikatu.
KomunikatWyswietlaj
Czy wyświetlać komunikat. Dopuszczalne wartości: 0/1/TAK/NIE/TRUE/FALSE
KredytKupiecki
trybut określający, czy dla kontrahenta jest dostępny kredyt kupiecki przy sprzedaży.
KredytMaksLiczbaDniSpoznienia
Właściwość określająca ilość dni spóźnienia spłaty należności danego kontrahenta, po przekroczeniu której wystąpi zdarzenie związane z ostrzeżeniem lub blokadą wystawienia dokumentu dla tego kontrahenta z formą płatności Kredyt kupiecki.
KredytMaksLiczbaDokumentow
Właściwość określająca ilość nierozliczonych dokumentów kredytowych wystawionych dla danego kontrahenta, po przekroczeniu której wystąpi zdarzenie związane z ostrzeżeniem lub blokadą wystawienia dokumentu dla tego kontrahenta z formą płatności Kredyt kupiecki.
KredytMaksWartosc
Właściwość określająca sumaryczną wartość nierozliczonych dokumentów kredytowych wystawionych dla danego kontrahenta, po przekroczeniu której wystąpi zdarzenie związane z ostrzeżeniem lub blokadą wystawienia dokumentu dla tego kontrahenta z formą płatności Kredyt kupiecki.
KredytMaksWartoscDokumentu
Właściwość określająca wartość dokumentu kredytowego, wystawianego dla danego kontrahenta, po przekroczeniu której wystąpi zdarzenie związane z ostrzeżeniem lub blokadą wystawienia dokumentu dla tego kontrahenta z formą płatności Kredyt kupiecki.
MetodaKasowa
Określa czy dany kontrahent rozlicza podatek VAT tzw. "metodą kasową".
Miejscowosc
Miejscowość z adresu kontrahenta.
Nazwa
Nazwa skrócona kontrahenta.
NazwaPelna
Nazwa pełna kontrahenta.
NIP
Numer NIP kontrahenta.
NrDomu
Numer domu z adresu kontrahenta.
NrLokalu
Numer lokalu z adresu kontrahenta.
NazwaPelna
Nazwa pełna kontrahenta.
NIP
Numer NIP kontrahenta.
NrDomu
Numer domu z adresu kontrahenta.
NrLokalu
Numer lokalu z adresu kontrahenta.
OdbiorcaDetaliczny
Właściwość określająca, czy dany kontrahent jest kontrahentem detalicznym.
Opiekun
Identyfikator, Nazwisko, lub Imię i Nazwisko osoby z personelu, która ma zostać przypisana jako opieun kontrahenta.
Osoba
Właściwość określająca, czy dany kontrahent jest osobą, a nie firmą.
OsobaImie
Określa imię kontrahenta będącego osobą.
OsobaNazwisko
Określa nazwisko kontrahenta będącego osobą.
Panstwo
Nazwa państwa kontrahenta (musi znajdować się w systemie).
PESEL
Określa PESEL kontrahenta.
PodatnikVatUE
łaściwość określająca, czy kontrahent jest zarejestrowany jako płatnik podatku VAT w Unii Europejskiej. Wartość tego atrybutu jest powiązana z właściwością Panstwo obiektu Kontrahent.
Pole1-8
Atrybut określający zawartość pola własnego.
PoleRozszerzone_[Nazwa Pola]
Wartość dla pola własnego zaawansowanego.
Potencjalny
Określa czy dany kontrahent jest kontrahentem potencjalnym.
RabatNazwa
Przypisuje rabat o podanej nazwie, który musi znajdować się w słowniku rabatów.
RabatProcent
Przypisuje pierwszy rabat, który posiada wartość w podanych procentach. Rabat musi znajdować się w słowniku rabatów.
Rachunek
Określa rachunek kontrahenta. Program sam wczyta też nazwę banku jeśli jest w polu np.: „Nazwa Banku XYZ od. 4 1111-0000-0000-1232”. Warunkiem poprawnego odczytania nr rachunku jest to, aby rozpoczynał się minimum czterema cyframi.
REGON
Numer REGON kontrahenta.
Skype
Określa "Skype"kontrahenta.
Symbol
Określa symbol kontrahenta.
Telefon
Określa nr telefonu kontrahenta.
Fax
Określa nr faksu kontrahenta.
Typ
Właściwość określająca czy wybrany kontrahent jest dostawcą, odbiorcą czy odbiorcą i dostawcą równocześnie. Należy podać: 1 – dostawca 2 – dostawca/odbiorca 3 - odbiorca
Ulica
Nazwa ulicy z adresu kontrahenta.
Usuń
Określa, czy kontrahent ma zostać usunięty. Opcja działa tylko przy aktualizacji danych.
Uwagi
Uwagi dostępne w kartotece kontrahenta.
Waluta
Symbol waluty w Domyślnych ustawieniach dla dokumentów, np. EUR/USD, czy brak
SposobWyliczania
Sposób wyliczania dokumemtu (netto/brutto/brak) w Domyślnych ustawieniach dla dokumentów
TransakcjaVatSprzedazy
Rodzaju transakcji VAT sprzedazy w Domyślnych ustawieniach dla dokumentów, np. WDT/S/eksport usług/EX itd.
TransakcjaVatSprzedazyFW
Rodzaju transakcji VAT sprzedazy FW w Domyślnych ustawieniach dla dokumentów, np. OOs/S/EX itd.
TransakcjaVatZakupu
Rodzaju transakcji VAT zakupu w Domyślnych ustawieniach dla dokumentów, np. Z/import usług/WNT itd.
TransakcjaVatZakupuFW
Rodzaju transakcji VAT zakupu FW w Domyślnych ustawieniach dla dokumentów, np. Z/import usług/WNT itd.
Wojewodztwo
Identyfikator województwa z adresu kontrahenta.
WWW
Adres firmowej strony internetowej kontrahenta.
Zdjecie
Link http lub ścieżka do pliku na dysku ze zdjęciem kontrahenta. Przyjmowane formaty: *.jpg, *.jpeg, *.png, *.bmp.
JPK_USTAW
Ustawia oznaczenie JPK VAT o podanym symbolu na wartość true. Przyjmuje symbol oznaczenia JPK, czyli np. SW/EE/01/odpady/12 itd.
JPK_SW
Ustawia oznaczenie JPK VAT SW. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_EE
Ustawia oznaczenie JPK VAT EE. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_TP
Ustawia oznaczenie JPK VAT TP. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_TT_WNT
Ustawia oznaczenie JPK VAT TT_WNT. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_TT_D
Ustawia oznaczenie JPK VAT TT_D. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_MR_T
Ustawia oznaczenie JPK VAT MR_T. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_MR_UZ
Ustawia oznaczenie JPK VAT MR_UZ. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_I_42
Ustawia oznaczenie JPK VAT I_42. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_I_63
Ustawia oznaczenie JPK VAT I_63. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_B_SPV
Ustawia oznaczenie JPK VAT B_SPV. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_B_SPV_DOSTAWA
Ustawia oznaczenie JPK VAT B_SPV_DOSTAWA. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_B_MPV_PROWIZJA
Ustawia oznaczenie JPK VAT B_MPV_PROWIZJA. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_01
Ustawia oznaczenie JPK VAT 01. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_02
Ustawia oznaczenie JPK VAT 02. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_03
Ustawia oznaczenie JPK VAT 03. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_04
Ustawia oznaczenie JPK VAT 04. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_05
Ustawia oznaczenie JPK VAT 05. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_06
Ustawia oznaczenie JPK VAT 06. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_07
Ustawia oznaczenie JPK VAT 07. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_08
Ustawia oznaczenie JPK VAT 08. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_09
Ustawia oznaczenie JPK VAT 09. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_10
Ustawia oznaczenie JPK VAT 10. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_11
Ustawia oznaczenie JPK VAT 11. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_12
Ustawia oznaczenie JPK VAT 12. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
JPK_13
Ustawia oznaczenie JPK VAT 13. Przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0

Import z plików CSV

Program od wersji 1.1.0 obsługuje również format CSV. Przed otwarciem pliku można ustawić odpowiednie paramtery odczytu, jak kodowanie, separator kolumn, separator tekstu.

Pobierz program

Program można uruchomić w wersji testowej. Należ wtedy w polach NIP i Klucz wpisać „demo”. W wersji testowej program umożliwia import/aktualizację do 5 kontrahentów z pliku xls, xlsx lub csv.

Wersja 2.3.8:

ZALECAMY ABY WYKONAĆ KOPIĘ BAZY DANYCH SUBIEKTA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MASOWYCH OPERACJI PROGRAMEM! POZWOLI TO UNIKNĄĆ UTRUDNIEŃ PODCZAS EWENTUALNEJ POMYŁKI PRZY DEFINIOWANIU SCHEMATU IMPORTU.

Kup licencję i korzystaj w pełni za kilka minut!

Z programu w pełni możesz korzystać w kilka chwil! Wystarczy kliknąć w "Kup Teraz", wypełnić dane, opłacić przelew przez PayU, a po potwierdzeniu system licencji wyśle na podany e-mail klucz licencji, przypisany do podanego numeru NIP.

Ponad

Klientów

Sprzedanych Licencji

Ponad

Uruchomień Dziennie

Tylko

by otrzymać klucz

Nazwa
Opis
Cena
Subiekt GT Import XLS - Kontrahenci
pudełko subiekt gt import klientów
Program do importu kontrahentów z plików Excela do Subiekta GT.
Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).

Jeżeli posiadasz już dodatek Sfera dla Subiekta lub wystarczy Ci jego aktywacja na 15 dni, to ta opcja jest dla Ciebie.

Wersja elektroniczna importera - klucz wysyłany na adres e-mail.

Na 30 dni:

149 zł netto

Na 12 miesięcy

299 zł netto

Dożywotnio:

490 zł netto

Pakiet:
Import Towarów
+ Import Dokumentów
+ Import Kontrahentów

dla Subiekta GT
pudełko pakiet import towarów, klientów i dokumentu
Pakiet programów do importu towarów, dokumentów i klientów z plików Excel'a i CSV do Subiekta GT.

Licencja bezterminowa na wszystkie moduły.
Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).

Wersja elektroniczna programu - klucz wysyłany na adres e-mail.

1670 zł netto

1189 zł netto

Zamów pakiet

Kup na sklepie

Dostęp do wszystkich* modułów na 12 miesięcy dla Subiekta GT.

Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).

Wersja elektroniczna - uniwersalny klucz wysyłany na adres e-mail.

*Moduły dedykowane i pisane na zamówienie oraz eLinker nie wchodzą w skład pakietu.

12 miesięcy:


65 zł netto miesięcznie

Przykładowe możliwości:

 • Zbiorczy import kontrahentów do Subiekta.
 • Zbiorcze aktualizowanie i dodawanie danych kontrahentów w Subiekcie.
 • Zbiorcze usuwanie kontrahentów.
 • Zbiorcza zmiana na osoby/firmy
 • Zbiorcza zmiana warunków kredytu kupieckiego
 • Zbiorcza dodanie zdjęć kontrahentów
 • i wiele innych...

Możemy wybrać trzy opcje:

 • tylko importuj - program zaimportuje kontrahentów do Subiekta GT z arkusza excel lub pliku CSV.
 • tylko aktualizuj - program wyszuka danego kontrahenta na podstawie określonego przez nas klucza (symbol, nazwa, NIP) i zaktualizuje wybrane dane kontrahenta.
 • aktualizuj i importuj - w pierwszej kolejności program będzie wyszukiwał kontrahenta po określonym kluczu (podobnie jak w przypadku opcji „tylko aktualizuj”) i jeśli go znajdzie, to zaktualizuje jego dane. Natomiast gdy dany kontrahent nie istnieje w bazie, zostanie do niej dodany. W przypadku wybrania tej opcji musimy określić symbol i nazwę, ponieważ są to pola wymagane przy dodawaniu nowego kontrahenta.

Obsługiwane formaty:

 • XLS
 • XLSX
 • CSV

Wymagania

Raport z operacji

Po dodawaniu / aktualizowaniu danych kontrahentów pojawi się okno z raportem, dzięki któremu można odczytać informacje z działania programu.

Informacja w kolorze:

 • zielonym - oznacza, że wszystkie pola zostały dodane poprawnie,
 • pomarańczowym - informuje, że nie wszystkie pola zostały dodane poprawnie,
 • czerwonym - nastąpił błąd i dana pozycja nie została w ogóle dodana / zmieniona.

Przykładowy raport można zobaczyć na poniższym rysunku:

Po najechaniu kursorem myszy na symbol wykrzyknika możemy przeczytać informację na temat błędów jakie wystąpiły:

dymek opisujący problem przy dodawaniu z programu Subiekt GT Import XLS

Porównanie możliwości modułów

Funkcja Importer Towarów Importer Kontrahentów Importer Dokumentu Importer Zamówień
Podstawowe dane o towarach + - + +
Wszystkie dane o towarach (w tym ceny, cechy, grupy, zdjęcia itd.) + - - -
Aktualizacja cen towarów + - - -
Podstawowe dane o klientach - + - +
Wszystkie dane o klientach - + - -
Import stanów magazynowych - - + +
Utworzenie inwentaryzacji - - + -
Import jednego dokumentu - - + +
Import wielu dokumentów masowo - - - +

FAQ

 • Czy Państwa program potrzebuje aktywnej Sfery?

  Tak. Sfera gwarantuje nam poprawność wprowadzanych danych i niezawodność działania Subiekta. O ile w przypadku prostych programów/skryptów, które bazują tylko na prostych operacjach edycji/odczytu z bazy danych nie wymagają Sfery, o tyle w tego typu programie takie działanie byłoby wysoce ryzykowne, ze względu na wielkość systemu, jakim jest Subiekt GT. Aczkolwiek Sferę dla Subiekta GT można aktywować na 14 testowych dni, na każdym podmiocie, więc jeżeli operacje mają charakter jednorazowy, to nie trzeba kupować sfery.

 • Czy program jest bezpieczny dla bazy Subiekta?

  Poprawność wprowadzanych danych gwarantuje nam dodatek Sfera, który jest stworzony przez autorów Subiekta, czyli firmę InsERT.

 • Czy istnieje ograniczenie w ilości importowanych pozycji?

  Ograniczeniem jest tylko ilość, jaką arkusz XLS może pomieścić. Wynosi ona 65 536 wierszy (minus 1 na tytułu kolumn). Ale oczywiście można utworzyć kolejne pliki i importować/aktualizować następnych kontrahentów. Program sam w sobie nie posiada żadnych ograniczeń co do ilości importowanych pozycji (za wyjątkiem wersji demo).

 • Czy przy wersji dożywotniej trzeba płacić za dostęp do aktualizacji?

  Nie. Przy tej wersji licencji mamy dożywotnią możliwość korzystania z programu i wszystkich jego najnowszych wersji, dopóki będzie rozwijany.