Importer towarów z Excela do Subiekta GT

pudełko importera towarów dla GT

Program Subiekt GT Import XLS - Towary, to jednej z najpopularniejszych modułów do Subiekta GT. Służy do zbiorczego importowania i aktualizowania towarów w systemie Subiekt GT z plików *.xls, *.xlsx (arkusze Excel, OpenOffice, LibreOffice) i CSV. Idealne rozwiązania do importu i aktualizacji cenników od dostawców lub przenoszenia kartoteki towarów i usług z innych systemów. Jeżeli potrzebują Państwo przeniesienia danych o towarach do Subiekta GT - to rozwiązanie jest idealne.

Bez problemu radzi sobie z bardzo dużymi plikami XLS, dzięki czemu można importować/aktualizować nawet kilkaset tysięcy towarów za jednym razem. Ograniczeniem jest tutaj praktycznie tylko ilość wierszy, jaką można zapisać w pliku Excel. Dzięki naszemu dodatkowi można hurtowo zmieniać np. ceny towarów w Subiekcie GT.

Dodatek umożliwia również tworzenie kompletów ze składnikami. Służy do tego pole "zKompletu", w którym określamy symbol lub kod kreskowy kompletu, do którego ma należeć dany towar. Natomiast ilość danego składnika w komplecie definiujemy polem "zKompletuIlosc". Oprócz importu do danych do zwykłych Pól Własnych, możliwy jest też import zawartości dla pól własnych rozszerzonych.

główne okno programu Subiekt GT Import XLS

Przygotowany wcześniej arkusz excel wczytywany jest przez program, a następnie użytkownik wybiera, które kolumny we wczytanym arkuszu mają odpowiadać określonym polom w Subiekcie GT (np. symbol, nazwa, cena, zdjęcie, cecha itp.). Następnie po kliknięciu jednego przycisku do systemu Subiekt GT zostaną dodane towary, wraz ze zdefiniowanymi parametrami. Po wykonanej operacji program wyświetli szczegółowy raport, zawierający informacje które pozycje dodano lub zaktualizowano, a także jakie błędy wystąpiły podczas tych operacji. Dzięki temu w prosty sposób będziemy mogli sprawdzić, czy dane towarów są prawidłowo zaimportowane do Subiekta.

Schemat działania i przydatności

schemat działania programu Subiekt GT Import XLS

Program potrafi rozpoznać i dopasować schemat powiązania kolumn w pliku Excel, a polami towaru w Subiekcie GT. Wystarcz, aby nazwa kolumny zaczynała się tak, jak nazwa pola w programie, na przykład: nazwa kolumny w excelu: Symbol - program automatycznie rozpozna nazwę i przypisze jej pole symbolu. Oczywiście mimo tego pola można zmodyfikować samemu.

Istnieje również możliwość importu danych na temat jednostek miar i ich przeliczników dla każdego z towarów. Służy do tego pole "DodatkowaJednostkaMiary"i "DodatkowaJmPrzelicznik". Można także dodawać cechy towarów, aktualizować je i usuwać. Bardzo przydatną funkcjonalnością jest również import zdjęć dla każdego z towarów. Można dodać ich kilka za jednym razem, wystarczy tylko zdefiniować kilkukrotnie pole zdjęcie.

Automatyczny import i aktualizacja

Program posiada także timer, który wyzwala zadany typ operacji (aktualizacja/import/aktualizacja + import nowych kartotek), dzięki czemu możemy mieć automatycznie aktualizowane i dodawane informacje o towarach do Subiekta.

Wystarczy wskazać plik dostępny z poziomu komputera, ustawić schemat importu, a program co zadany czas będzie ten plik otwierał i importował dane wg wskazanych parametrów. Zatem możemy cyklicznie aktualizować np. ceny produktów w swoim Subiekcie GT.

screen automatu do importu danych z plików do Subiekta GT

Plik Excel

W pierwszym wierszu arkusza muszą być podane nazwy kolumn. Zostaną one wczytane przez program, aby utworzyć schemat rozpoznawania pól. Poniższy rysunek prezentuje przykład:

schemat pliku XLS

Opisy pól

---
Pomija wiersze z danej kolumny.
Aktywny
Określa stan towaru (aktywny/nieaktywny).
Cecha
Określa cechę towaru. Jeżeli nie ma takiej w Subiekcie - zostanie dodana automatycznie.
CenaKartotekowa
Atrybut określający cenę kartotekową towaru.
CenaOtwarta
Atrybut określający otwartą cenę na kasie fiskalnej.
Cena + [Nazwa Ceny] netto/brutto
Atrybut określający cenę z cennika, znajdującego się w Subiekcie.
Charakterystyka
Atrybut określający pełną charakterystykę towaru w formacie HTML.
CzasDostawy
Atrybut określający czas dostawy towaru.
DniWaznosci
Atrybut określający ważność towaru w dniach.
DodatkowaJednostkaMiary
Atrybut określający, że wartość z tego pola ma być dodana jako dodatkowa jednostka miary (zakładka Miary dla towaru)
DodatkowaJmPrzelicznik
Atrybut określający przelicznik, który będzie zastosowany dla dodawanej dodatkowej jednostki miary. Aby opcja zadziałała, należy również zdefiniować pole DodatkowaJednostkaMiary. Działa również podczas aktualizacji towaru.
DodatkowaJmPorownawcza
Atrybut określający czy jednostka jest jednostką porównawczą. Przyjmuje wartości: 1/0/TRUE/FALSE/TAK/NIE
DoSerwisuAukcyjnego
Atrybut określający informację, że towar jest przeznaczony do wystawienia w serwisach aukcyjnych.
Przyjmuje wartości: 1/0/TRUE/FALSE/TAK/NIE
DoSklepuInternetowego
Atrybut określający informację, że towar jest przeznaczony do sprzedaży w sklepie internetowym.
Przyjmuje wartości: 1/0/TRUE/FALSE/TAK/NIE
DoSprzedazyMobilnej
Atrybut określający informację, że towar jest przeznaczony do sprzedaży za pomocą urządzeń mobilnych.
Przyjmuje wartości: 1/0/TRUE/FALSE/TAK/NIE
DostawcaId
Określa dostawcę towaru. Należy podać ID kontrahenta z bazy danych
Dostawca
Ustawia dostawcę kartoteki na podstawie symbolu kontrahenta. Kontrahent musi istnieć w bazie.
FlagaKomentarz
Określa komentarz do ustawionej flagi.
FlagaNazwa
Ustawia flagę na kartotece. Flaga musi istnieć w Subiekcie.
Grupa
Atrybut określający nazwę grupy. Zostanie dodana automatycznie, jeżeli nie istnieje w słowniku grup.
GrupaId
Atrybut określający informację o grupie towaru na podstawie ID w bazie.
ImportCenaWaluta
Określa cenę w walucie z zakładki Import w kalkulacji cen.
ImportWaluta
Określa walutę ceny z zakładki Import w kalkulacji cen.
ImportKurs
Określa kurs waluty z zakładki Import w kalkulacji cen.
ImportCłoProcent
Określa narzut cła w procentach z zakładki Import w kalkulacji cen..
ImportCłoKwota
Określa kwotę cła z zakładki Import w kalkulacji cen.
ImportPrzeliczBezCła
Określa, czy przeliczać cenę bez cła
ImportPrzeliczZCłem
Określa, czy przeliczać cenę z cłem.
IntrastatKodWgCN
Określa kod towaru według CN z zakładki Inne.
IntrastatKrajPochodzeniaId
Określa kraj pochodzenia z zakładki Inne. Należy podać ID kraju pochodzenia z bazy.
IntrastatKrajPochodzeniaKod
Określa kraj pochodzenia z zakładki Inne. Należy podać kod kraju.
IntrastatUzupelniajacaJm
Określa jednostkę uzupełniającą z zakładki Inne.
JednostkaMiary
Atrybut określający główną jednostkę miary towaru.
KodKreskowyDodatkowy
Atrybut określający informację o dodatkowym kodzie kreskowym.
KodKreskowyPodstawowy
Atrybut określający informację o podstawowym kodzie kreskowym.

Aby usunąć kod kreskowy należy w komórce wpisać jedną z dostępnych wartości: USUŃ/CLEAR/DELETE/RESET
KontrolaTerminu
Oznacza stan parametru Kontrola terminu ważności dla towaru.
KwotaAkcyzy
Określa kwotę podatku akcyzowego przypadającą na podstawową jednostkę miary danego towaru.
MasaBrutto
Atrybut określający masę brutto towaru.
MasaNetto
Atrybut określający masę netto towaru.
Glebokosc
Dla zakładki Vendero - głębokość.
Szerokosc
Dla zakładki Vendero - szerokość.
Wysokosc
Dla zakładki Vendero - wysokość.
Model
Określa Model, jaki ma zostać przypisany do towaru. Model zostanie dodany automatycznie do bazy Subiekta, jeśli wcześniej w niej nie istniał.
Nazwa
Atrybut określający nazwę towaru.
NazwaDlaUF
Określa nazwę towaru zdefiniowaną dla urządzenia fiskalnego.
Objetosc
Atrybut określający objętość towaru.
ObjetyMechanizmemPP
Atrybut określający parametr Towar objęty mechanizmem podzielonej płatności. Przyjmuje wartości: 1/0/TRUE/FALSE/TAK/NIE.
ObjetyOdwrotnymObciazeniem
Atrybut określający parametr Towar objęty odwrotnym obciążeniem. Przyjmuje wartości: 1/0/TRUE/FALSE/TAK/NIE.
ObrotMarza
Określa czy towar jest przeznaczony do obrotu w systemie vat marża. 
Opis
Pole określającę opis towaru. W celu wstawienia znaku nowej linii należy użyć ciagu znaków \r\n.
Przykład: Linia 1\r\nLinia 2\r\nLinia 3
OznaczenieDlaJpkVAT
Parametr określający oznaczenie GTU dla JPK VAT. Przyjmuje wartość kodu lub nazwę ze słownika. Należy podać np. 01/12/Paliwa/Wyroby tytoniowe/nie wymaga
PKWiU
Atrybut określający kod PKWiU towaru.
PLU
Atrybut określający kod PLU towaru definiowany dla urządzeń fiskalnych.
PodlegaAkcyzie
Określa czy dany towar podlega mechanizmom naliczania, bądź zwalniania z podatku akcyzowego.
Pole1-8
Atrybut określający zawartość pola własnego.
PoleRozszerzone_NazwaPola*
Atrybut określający zawartość wybranego pola własnego rozszerzonego (dla niebieskiego plusa).
ProducentId
Ustawia producenta kartoteki. Należy podać ID podmiotu z bazy.
Producent
Ustawia producenta kartoteki na podstawie symbolu kontrahenta. Kontrahent musi istnieć w bazie.
RabatNazwa
Przypisuje rabat o podanej nazwie, który musi znajdować się w słowniku rabatów.
RabatProcent
Przypisuje pierwszy rabat, który posiada wartość w podanych procentach. Rabat musi znajdować się w słowniku rabatów.
Rodzaj
Atrybut określający rodzaj towaru. 1-towar, 2-suługa, 4-opakowanie zwrotne, 8-komplet. Domyślnie 1. Działa tylko podczas importu nowej kartoteki!
Rolnictwo-FunduszPromocji
Ustawia fundusz promocji w sekcji Rolnictwo. Należy podać symbol instytucji, która ma zostac ustawiona jako fundusz. W celu wyczyszczenia pola należy wpisać w pliku wpisać jedną z dostępnych wartości: null/czyść/clear/delete/reset.
SprzedazJm
Jednostka miary towaru przy sprzedaży.
SprzedazJmInna
Atrybut jest związany z checkboxem "J.m. sprzedaży inna niż podstawowa"z zakładki "Miary" obiektu "Towar". 
SprzedazPrzezWartosc
Atrybut określający, czy towar jest sprzedawany przez wartość.
SprzedazVat
Atrybut określający stawkę VAT, np. 23%.
SprzedazVatId
Atrybut określający identyfikator stawki VAT przy sprzedaży. Należy podać ID stawki z bazy.
StanMin
Atrybut określający stan minimalny towaru.
StanMinJm
Jednostka miary, w której wyrażony jest stan minimalny towaru.
StawkaVAT
Określa podstawową stawkę VAT kartoteki.
SWW
Atrybut określający kod wg SWW towaru.
Symbol
Określa symbol towaru.
SymbolUDostawcy
Atrybut określający symbol towaru u dostawcy.
UsunTowar
Atrybut określający, że towar ma zostać usunięty z Subiekta.
Uwagi
Atrybut określający uwagi do towaru.
VatZakJakPrzySp
Określa czy stawka VAT dla dokumentów zakupu, danego towaru jest taka sama jak dla dokumentów sprzedaży.
Wazony
Atrybut określający informację, czy towar podlega ważeniu na wadze etykietującej.
WWW
Atrybut określający stronę WWW towaru.
ZakupJm
Jednostka miary towaru przy zakupie.
ZakupJmInna
Atrybut jest związany z checkboxem "J.m. zakupu inna niż podstawowa"z zakładki "Miary" obiektu "Towar". 
ZakupVat
Atrybut określający identyfikator stawki VAT przy zakupie.
ZaznaczajPodlegaAkcyzie
Określa czy dla danego towaru akcyza będzie domyślnie naliczana na dokumentach handlowych.
Zdjecie
Dodaje zdjęcie do kartoteki. Należy podać link http lub ścieżka do pliku na dysku ze zdjęciem towaru. Przyjmowane formaty: *.jpg, *.jpeg, *.png, *.bmp. Można ustawić kilka na schemacie i tym samym zaimportować wiele jednocześnie.
ZdjecieGlowne
Dodaje zdjęcie do kartoteki i ustawia jako główne. Należy podać link http lub ścieżka do pliku na dysku określającym główne zdjęcie towaru. Przyjmowane formaty: *.jpg, *.jpeg, *.png, *.bmp
zKompletu
Symbol kompletu lub jego kod kreskowy, do którego należeć ma towar z tej pozycji. Działa tylko podczas aktualizacji.
zKompletuIlosc
Ilość składnika w wybranym komplecie. Jeżeli pole będzie puste, domyślnie program przypisze wartość 1 dla składnika.

Import z plików CSV

Program obsługuje również format CSV. Przed otwarciem pliku można ustawić odpowiednie paramtery odczytu, jak kodowanie, separator kolumn, separator tekstu.

okno ustawień CSV programu Subiekt GT Import XLS

Pobierz program

Program można uruchomić w wersji testowej. Należ wtedy w polach NIP i Klucz wpisać „demo”. W wersji testowej program umożliwia import/aktualizację do 5 towarów z pliku excel/csv.

Wersja 2.6.5:

Przykładowe pliki

Przykład podstawowy

Komplety i składniki

ZALECAMY ABY WYKONAĆ KOPIĘ BAZY DANYCH SUBIEKTA GT PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MASOWYCH OPERACJI PROGRAMEM! POZWOLI TO UNIKNĄĆ UTRUDNIEŃ PODCZAS EWENTUALNEJ POMYŁKI PRZY DEFINIOWANIU SCHEMATU IMPORTU.

Lista zmian

Wersja 2.6.5
 • Dodano pole Rolnictwo-FunduszPromocji
 • Usprawniono wczytywanie plików, które zawierają nieprawidłowe wartości
 • Dodano sortowanie listy na raporcie końcowym
Wersja 2.6.4
 • Usprawnienia w zakresie automatycznego rozpoznawania kolumn.
 • Rozszerzenie niektórych komunikatów ułatwiających namierzenie przyczyny błędu
Wersja 2.6.3
 • Kolejne usprawnienie mechaznimu automatycznego rozpoznawania pól na schemacie na podstawie nazw kolumn.
 • Poprawienie wydajności na Windows 11.
 • Usprawnienia związane z wydajnością przy bardzo dużych plikach.
Wersja 2.6.2
 • Dodanie nowych pól.
 • Usprawnienie mechaznimu automatycznego rozpoznawania pól na schemacie na podstawie nazw kolumn.
Wersja 2.6.1
 • Poprawka związana z wczytywaniem plików CSV w trybie automatu.
 • Rozszerzenie tłumaczenia komunikatów zwracanych przez Subiekta podczas operacji.
 • Usprawnienia związane z informacjami w logach po operacji.
 • Poprawka związana z importowaniem ustawień dla JPK (kodów GTU) podczas importowania plików z eksportera towarów.
 • Poprawki związane z wczytywaniem pliku wygenerowanym za pośrednictwem naszego eksportera towarów.
Wersja 2.6.0
 • Dodano możliwość automatycznych operacji aktualizacji/importu co zadany czas. Program umożliwia teraz automatyczne wczytywanie pliku i wykonuje zadaną operację w określonych odstępach czasu.
Wersja 2.5.1
 • Dodanie możliwości rozpoznawania kartotek po polach własnych standardowych
 • Usprawnienie pobierania zdjęć z Google Drive
Wersja 2.5.0
 • Możliwość usuwania kodu kreskowego podstawowego. Należy w komórce excel wpisać wartość USUŃ/CLEAR/DELETE/RESET.
 • Rozszerzenie listy kodów błędów zwracanych przez Sferę

Kup licencję i korzystaj w pełni za kilka minut!

Z programu w pełni możesz korzystać w kilka chwil! Wystarczy kliknąć w "Kup Teraz", wypełnić formularz i opłacić licencję przez PayU.

System automatycznie prześle klucz do programu na adres e-mail w kilka minut.

Ponad

Klientów

Sprzedanych Licencji

Ponad

Uruchomień Dziennie

Tylko

by otrzymać klucz

Nazwa
Opis
Cena
Subiekt GT - Import Towarów z Excela
pudełko subiekt gt
        import towary
Program do importu i aktualizacji towarów z plików Excel'a do Subiekta GT.
Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).

Jeżeli posiadasz już dodatek Sfera dla Subiekta lub wystarczy Ci jego aktywacja na 15 dni, to ta opcja jest dla Ciebie.

Wersja elektroniczna importera - klucz wysyłany na adres e-mail.

Na 30 dni:

149 zł netto

Na 12 miesięcy

349 zł netto

Dożywotnio:

590 zł netto

W pakiecie taniej:

Pakiet
Opis
Cena
Sfera dla Subiekta GT
+ Program Import XLS - Towary
pudełko pakiet sfera subiekta GT import towarów
Sfera dla Subiekta GT + Program Importer towarów z Excela

Pakiet zawierający:
1. InsERT Sfera dla Subiekta GT (katalogowo 945 zł netto).
2. Moduł importu towarów z plików Excela do Subiekta GT.

Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).
Licencja importera towarów - dożywotnia (o wartości 590 zł netto)

Jeżeli nie masz Sfery dla Subiekta, a potrzebujesz używać programu do importu co jakiś czas, to ta opcja jest dla Ciebie. Sferę wykupuję się na cały podmiot Subiekta, więc po jej zakupie w przyszłości ponosi się już tylko koszt samych dodatków.


Wersja importera i sfery elektroniczna - klucz wysyłany na adres e-mail.

1535 zł netto

1040 zł netto

Zamów pakiet

Kup na sklepie

Pakiet:
Import Towarów
+ Importer Dokumentu

dla Subiekta GT
pudełko pakiet import towarów i dokumentu
Import Towarów + Import Dokumentów z Excela

Pakiet programów do importu towarów oraz dokumentu z plików Excel'a i CSV do Subiekta GT.

Licencja bezterminowa na oba moduły.
Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).

Wersja elektroniczna programu - klucz wysyłany na adres e-mail.

1180 zł netto

944 zł netto

Zamów pakiet

Kup na sklepie

Pakiet:
Import Towarów
+ Importer Dokumentu
+ Import Kontrahentów
dla Subiekta GT
pudełko pakiet import towarów, klientów i dokumentu
Import Towarów + Import Dokumentów + Import Kontrahentów z Excela

Pakiet programów do importu towarów, dokumentów i klientów z plików Excel'a i CSV do Subiekta GT.

Licencja bezterminowa na wszystkie moduły.
Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).

Wersja elektroniczna programu - klucz wysyłany na adres e-mail.

1670 zł netto

1189 zł netto

Zamów pakiet

Kup na sklepie

Pakiet:
Eksporter towarów
+ Importer Towarów
dla Subiekta GT
pudełko pakiet subiekta GT import i eksport towarów
Pakiet zawierajacy:
1. Program do eksportu towarów - Subiekt GT - Eksport Towarów do Excela
2. Program do Importu i aktualizowania towarów w Subiekcie GT z plików Excela (o wartości 490 zł netto)

Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).

Oba dodatki z licencją bezterminową.
Wersja elektroniczna importera - klucz wysyłany na adres e-mail.

1080 zł netto

864 zł netto

Zamów pakiet

Kup na sklepie

Dostęp do wszystkich* modułów na 12 miesięcy dla Subiekta GT.

Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).

Wersja elektroniczna - uniwersalny klucz wysyłany na adres e-mail.

*Moduły dedykowane i pisane na zamówienie oraz eLinker nie wchodzą w skład pakietu.

12 miesięcy:


65 zł netto miesięcznie

Przykładowe możliwości importera:

 • Zbiorcza aktualizacja cen towarów w Subiekcie GT.
 • Zbiorcze dodawanie zdjęć do towarów w Subiekcie GT.
 • Import towarów z innych systemów do Subiekta GT.
 • Zbiorcze oznaczenie GTU towarów i usług w Subiekcie GT
 • Zbiorcze dodawanie kodów kreskowych w Subiekcie GT.
 • Łatwy i szybki import towarów z cenników dostawców.
 • Zbiorcze tworzenie kompletów (określanie jakie składniki wchodzą w skład danego kompletu)
 • Zbiorcze ustawianie Cech dla towarów.
 • Hurtowa zmiana cen towarów w Subiekcie GT
 • Przenoszenie danych o towarach do Subiekta GT
 • Automatyczne aktualizowanie cen co zadany czas na podstawie wybranego pliku
 • i wiele innych...

Możliwość rozpoznawania towarów po:

 • Symbolu
 • Symbolu dostawcy
 • Nazwie towaru
 • Podstawowym kodzie kreskowym
 • Polach własnych standardowych od 1 do 8

Obsługiwane formaty:

 • XLS
 • XLSX
 • CSV

Możemy wybrać trzy opcje:

 • tylko importuj - program zaimportuje towary do Subiekta GT z arkusza excel.
 • tylko aktualizuj - program wyszuka dany towar na podstawie określonego przez nas klucza (symbol, symbol u dostawcy, nazwa lub podstawowy kod kreskowy) i zaktualizuje wybrane pola towaru.
 • aktualizuj i importuj - w pierwszej kolejności program będzie wyszukiwał towar po określonym kluczu (podobnie jak w przypadku opcji „tylko aktualizuj”) i jeśli znajdzie towar, to go zaktualizuje. W przeciwnym wypadku zostanie do niej dodany do bazy Subiekta. W przypadku wybrania tej opcji musimy określić symbol i nazwę, ponieważ są to pola wymagane przy dodawaniu nowego towaru.

Wymagania

Raport z operacji

Po dodawaniu / aktualizowaniu towarów pojawi się okno z raportem, dzięki któremu można odczytać informacje z działania programu.

Informacja w kolorze:

 • zielonym - oznacza, że wszystkie pola zostały dodane poprawnie,
 • pomarańczowym - informuje, że nie wszystkie pola zostały dodane poprawnie,
 • czerwonym - nastąpił błąd i dana pozycja nie została w ogóle dodana / zmieniona.

Przykładowy raport można zobaczyć na poniższym rysunku:

Po najechaniu kursorem myszy na symbol wykrzyknika możemy przeczytać informację na temat błędów jakie wystąpiły:

dymek opisujący
    problem przy dodawaniu z programu Subiekt GT Import XLS

Porównanie możliwości modułów

Funkcja Importer Towarów Importer Kontrahentów Importer Dokumentu Importer Zamówień
Podstawowe dane o towarach + - + +
Wszystkie dane o towarach (w tym ceny, cechy, grupy, zdjęcia itd.) + - - -
Aktualizacja cen towarów + - - -
Podstawowe dane o klientach - + - +
Wszystkie dane o klientach - + - -
Import stanów magazynowych - - + +
Utworzenie inwentaryzacji - - + -
Import jednego dokumentu - - + +
Import wielu dokumentów masowo - - - +

FAQ

 • Czy Państwa program potrzebuje aktywnej Sfery?

  Tak. Sfera gwarantuje nam poprawność wprowadzanych danych i niezawodność działania Subiekta. O ile w przypadku prostych programów/skryptów, które bazują tylko na prostych operacjach edycji/odczytu z bazy danych nie wymagają Sfery, o tyle w tego typu programie takie działanie byłoby wysoce ryzykowne, ze względu na skomplikowanie i wielkość systemu, jakim jest Subiekt GT. Aczkolwiek Sferę dla Subiekta GT można aktywować na 15 testowych dni, na każdym podmiocie, więc jeżeli operacje mają charakter jednorazowy, to nie ma potrzeby kupowania Sfery.

 • Czy program jest bezpieczny dla bazy Subiekta?

  Poprawność wprowadzanych danych gwarantuje nam dodatek Sfera, który jest stworzony przez autorów Subiekta, czyli firmę InsERT.

 • Czy istnieje ograniczenie w ilości importowanych pozycji?

  Ograniczeniem jest tylko ilość, jaką arkusz XLS może pomieścić. Wynosi ona 65 536 wierszy (minus 1 na tytułu kolumn). Ale oczywiście można utworzyć kolejne pliki i importować/aktualizować następne towary. Program sam w sobie nie posiada żadnych ograniczeń co do ilości importowanych pozycji (za wyjątkiem wersji demo).

 • Czy tym programem zaciągnę stany magazynowe?

  Nie. Wersja Towary umożliwia wszelkie operacje na towarach. W Subiekcie GT nie da się zdefiniować takich parametrów jak stan początkowy itp.. Jeżeli chcemy dodać towar na stan, musimy przyjąć go jakimś dokumentem magazynowym (np. Przychów Wewnętrzny, Przyjęcie Zewnetrzne). Taki dokument można wygenerować automatycznie również z pliku XLS naszym innym programem, mianowicie Subiekt GT Import XLS - Dokumenty. Program do dokumentów automatycznie rozpozna towary po wybranum kluczu (np. symbol, kod kreskowy itd.) oraz zaimportuje ilość pozycji z wybranej kolumny w pliku excel.

 • W jaki sposób usunąć kody kreskowe towarów?

  W celu usunięcia kodu kreskowego towaru należy w komórce wpisać jedną z wartości: USUŃ/CLEAR/DELETE/RESET.

 • Czy przy wersji dożywotniej trzeba płacić za dostęp do aktualizacji?

  Nie. Przy tej wersji licencji mamy dożywotnią możliwość korzystania z programu i wszystkich jego najnowszych wersji, dopóki będzie rozwijany.

 • Czy moduł może automatycznie pobierać dane z pliku i importować je do Subiekta?

  Tak. Importer ma wbudowany mechanizm automatycznego importu co zadany czas. Dzięki temu można cyklicznie aktualizować dane o towarach w Subiekcie w sposób automatyczny.