Import zamówień, faktur, dokumentów do Subiekta GT z plików XML, Excel, CSV

pudełko importera towarów dla GT

Moduł dodatkowy dla systemu Subiekt GT umożliwiający automatyczny import faktur, dokumentów i zamówień z plików: XML, Excel(xls i xlsx) i CSV. Za jego pomocą można zaimportować zbiorczo zamówienia lub różnego rodzaju dokumenty z różnych innych systemów sprzedażowych i handlowych (sklepy internetowe, portale aukcyjne typu ebay, amazon, systemy bilingowe, systemy ERP, CRM, platformy sprzedażowe i wiele innych). Posiada również funkcję eksportu dokumentów z Subiekta GT do plików XML, co daje możliwość przeniesienia dokumentów z jednego podmiotu Subiekta na drugi.

Nie ma sztywnych wymagań co do plików Excela i CSV z których mogą być importowane zamówienia i dokumenty. Importu można dokonywać w sytuacji gdy: w jednym pliku jest wiele zamówień, a także gdy w jednym pliku jest informacja o jednym zamówieniu, a pliki znajdują się np. w jednym folderze. Oprócz tego można importować dokumenty z plików XML zbudowanych według naszej specyfikacji.

Posiadasz dedykowany system, sklep lub platformę sprzedaży i musisz ręcznie dodawać zamówienia i faktury? Z tym modułem możesz w pełni zautomatyzować tę pracę i zintegrować dowolny system z Subiektem!

Tym modułem zaimportujemy wiele plików EPP do Subiekta. Standardowo w Subiekcie GT możemy wczytać tylko jeden plik EPP podczas jednej operacji. Zatem jeśli potrzebujemy wczytać tych plików kilka, czy kilkaset, to musimy ręcznie klikać w Subiekcie i za każdym razem osobno zaciągać fakturę. Ten program rozwiązuje ten problem, ponieważ pozwala masowo zaimportować dokumenty z plików EPP (EDI++).

Możliwość importowania faktur i zamówień do Subiekta z:

 • Baselinker (tylko zamówienia)
 • ALSO
 • Bagpol B2B
 • Bros Spółka z o.o
 • Carrefour
 • Ceneo - import stanów
 • Comarch Altum
 • Comarch EDI
 • Comarch ERP XL
 • Comarch Optima
 • DELHA
 • Elit Polska Sp. z o.o.
 • EPP (EDI++) zbiorczo
 • EUROCASH
 • GreenMail
 • Hurtownia Dary Natury
 • iBiznes Firmatec
 • Inter Cars
 • isDOC - Czechy
 • KAMSOFT OSOZ-EDI
 • LIBER S.A 0 dystrybutor książek
 • MAKRO
 • MARKO PPHU - import stanów
 • Mistral B2B
 • Oasis Invoice
 • PLANTA Sp. z o.o.
 • PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki
 • PLATON - hurtownia, dystrybutor książek
 • Profix Sp. z o.o.
 • Sage Symfonia
 • SFD S.A.
 • Softwork
 • Solex B2B
 • Streamsoft
 • Symfonia e-faktura EDI
 • TelForceOne S.A.
 • WAPRO
 • Wortmann AG
 • i innych...

Nie ma Twojego dostawcy? Prześlij do nas pliki jakie otrzymujesz, a być może będziemy mogli dodać je do naszego importera

Import z serwera FTP

Nasza aplikacja ma także możliwość pobierania plików z serwera FTP. W połączeniu z funkcją automatycznego usuwania PW z magazynu istnieje możliwość automatycznego pobierania stanów magazynowych od dostawców. Poszerza to także możliwość pobierania zamówień z różnych systemów webowych, które generują pliki zamówień i eksportują je na serwer FTP.

Plik Excel

Program może także importować dokumenty z dowolnie zbudowanych plików excel, ponieważ samemu mapujemy jakie pola w excelu odpowiadają jakim danym w Subiekcie. Może to być zarówno wiele dokumentów zawartych w jednym pliku (wtedy program rozpozna automatycznie od którego wiersza zaczyna się nowy dokument) lub też jeden dokument w jednym pliku, a znajdujące się w jakimś folderze - wtedy program wczyta wszystkie pliki w wybranym folderze. Jeśli chodzi o budowę pliku, to w pierwszym wierszu arkusza muszą być podane nazwy kolumn. Zostaną one wczytane przez program, aby utworzyć schemat rozpoznawania pól. Poniższy rysunek prezentuje przykład:

Eksport dokumentów z Subiekta do XML

Porgram ma również wbudowaną funkcję eksportu dokumentów z wybranego magazynu do plików XML, zgodnymi z naszą specyfikacją. Dzięki temu istnieje możliwość przeniesienia danych z jednego podmiotu do drugiego bez specjalistycznej wiedzy i wysokich kosztów.

Opisy pól

---
Pomija wiersze z danej kolumny.
Klient-Typ
Określa typ klienta. Dostępne wartości, to: osoba/firma/o/f
Klient-Symbol
Określa symbol kontrahenta.
Klient-Nazwa
Określa nazwę kontrahenta. Pole wymagane, jeżeli kontrahent nie istnieje jeszcze w kartotece Subiekta.
Klient-Nazwa Pełna
Określa nazwę pełną kontrahenta.
Klient-NIP
Określa NIP kontrahenta.
Klient-Email
Określa adres e-mail kontrahenta.
Klient-Telefon
Dodaje telefon kontrahenta.
Klient-Ulica
Określa ulicę wraz z numerem.
Klient-Ulica 2
Rozszerza wartość pola Ulica (np. gdy część adresu jest w osobnej kolumnie)
Klient-Kod pocztowy
Określa kod pocztowy adresu kontrahenta.
Klient-Miejscowość
Określa miejscowość adresu kontrahenta.
Klient-Kraj
Określa państwo kontrahenta. Kraj musi istnieć w słowniku Subiekta. Można stowować kod kraju lub jego pełną nazwę.
Klient-Numer Rachunku
Określa numer rachunku kontrahenta. Pole może przyjmować sam numer rachunku bankowego, ale także informacje o nazwie banku.
Przykładowe wartości: 01 1234 4321 1234 4321 1234, Bank ABCD 01 1234 4321 1234 4321 1234, 0112344321123443211234
Klient-Nazwa Banku
Określna nazwę banku. Pola należy używać w parze z Klinet-Numer Rachunku. Podanie nazwy banku nie jest obowiązkowe do wczytania numeru rachunku.
Klient-Dostawa-Nazwa
Określa nazwę w adresie dostawy na dokumencie.
Klient-Dostawa-Ulica
Określa ulicę w adresie dostawy na dokumencie.
Klient-Dostawa-Ulica 2
Rozszerza wartość pola Ulica w adresie dostawy na dokumencie.
Klient-Dostawa-Miejscowość
Określa miejscowosć w adresie dostawy na dokumencie.
Klient-Dostawa-Kod pocztowy
Określa kod pocztowy w adresie dostawy na dokumencie.
Klient-Dostawa-Państwo
Określa kraj w adresie dostawy na dokumencie.
Klient-Dostawa-Telefon
Określa telefon w adresie dostawy.
Dokument-Numer
Określa numer (cyfrę), który ma posiadać dokument, np. 712. Jeżeli Subiekt nie będzie chciał przyjąć danego numeru, zostanie nadany przez niego automatycznie. Program w logach poinformuje, że nie udało się nadać numeru zdefiniowanego w pliku.
Dokument-Numer zewnętrzny
Określna numer zewnętrzny dokumentu. Sotosowany np. przy ZK/PZ itd.

Pole stosowane również do kontroli duplikacji - program wyszukuje, czy istnieje już dokument z takim numerem zewnętrznym (oryginału) oraz jest na tym samym magazynie.
Dokument-Podtytuł
Określna Podytutuł dukumentu w Subiekcie
Dokument-Data Utworzenia
Określa datę utworzenia dokumentu.
Dokument-Data Dostawy
Określa datę dostawy towarów z dokumentu lub Termin dostaw dla dokumentów ZK.
Dokument-Data Otrzymania
Określa datę dostawy towarów z dokumentu.
Dokument-Data Płatności
Określa datę terminu płatności dokumentu.
Dokument-Termin realizacji
Ustawia termin realizacji w przypadku dokumentu ZK.
Dokument-Rabat
Określa wartość rabatu na całym dokumencie.
Dokument-Uwagi
Określa wartość pola uwagi na dokumencie.
Dokument-Uwagi 2
Rozszerza pole uwag na dokumencie o wartość z tego pola.
Dokument-Forma Płatności
Określa formę płatności na dokumencie. W Subiekcie musi istnieć forma płatności o takiej nazwie. W przypadku form wbudowanych, których nie ma w słownikach płatności należy użyć następujących wartości: Przelew - dla zapłacono przelewem, Gotówka - dla płatności gotówkowej.
Dokument-Waluta
Określa walutę w jakiej wystawiony jest dokument. Waluta musi istnieć w Subiekcie.
Dokument-Waluta Kurs
Określa kurs wybranej waluty z jaką wystawiono dokument.
Dokument-Wartość netto
Określa wartość całego dokumentu netto.
Dokument-Wartość brutto
Określa wartość całego dokumentu brutto.
Dokument-Magazyn
Określa magazyn, na którym ma zostać zapisany dokument. Magazyn musi istnieć w Subiekcie.
Dokument-Magazyn do (dla MM)
Określa magazyn docelowy, dla dokumentów MM. Magazyn musi istnieć w Subiekcie.
Dokument-Kategoria
Określa kategorię, w której ma zostać zapisany dokument. Kategoria musi istnieć w Subiekcie.
Dokument-Typ
Określa typ dokumentu. Dostępne wartości:
FS/Faktura VAT Sprzedaży
PA/Paragon
PAi/Paragon imienny
ZK/Zamówienie od klienta
WZ/Wydanie zewnętrzne
WZv/Wydanie zewnętrzne
PZ/Przyjęcie zewnętrzne
Zv/Przyjęcie zewnętrzne
FZ/Faktura VAT Zakupu
PW/Przychód wewnętrzny
RW/Rozchód wewnętrzny
MM/Przesunięcie MM
RR/Faktura RR
ZD/Zlecenie Dostawy
Dokument-Transport-Symbol
Określa Symbol lub Nazwę usługi transportu. Jeżeli nie będzie istniała w bazie Subiekta, to zostanie dodana automatycznie.
Dokument-Transport-Cena netto
Określa cenę netto usługi transportu na dokumencie. W przypadku braku zdefiniowania pola Dokument-Transport-Symbol program stworzy lub użyje istniejącą już kartotekę o symbolu i nazwie Transport.
Dokument-Transport-Cena brutto
Określa cenę brutto usługi transportu na dokumencie. W przypadku braku zdefiniowania pola Dokument-Transport-Symbol program stworzy lub użyje istniejącą już kartotekę o symbolu i nazwie Transport.
Dokument-Transport-Stawka VAT
Określa stawkę VAT dla usługi transportu znalezionej przy użyciu pola Dokument-Transport-Symbol
Dokument-Podzielona Płatność
Określa, czy dokument ma mieć zaznaczony znacznik MPP. Dozwolone wartości: 0/1/true/false/Tak/Nie
Dokument-Metoda kasowa
Określa, czy dokument ma mieć zaznaczony znacznik metody kasowej. Dozwolone wartości: 0/1/true/false/Tak/Nie
Dokument-Rodzaj Transakcji VAT
Określa rodzaj transakcji VAT. Dostępne wartości:
SP_Krajowa
SP_WDT
SP_EX
SP_WTTD
SP_EXU
SP_SPTK
SP_OOs
SP_OOu
SP_WSTO
SP_WSTOOSS
ZAK_Krajowy
ZAK_WNT
ZAK_IM
ZAK_WTTN
ZAK_IMU
ZAK_OOz
ZAK_ITPU
ZAK_OODT
ZAK_WNTST
ZAK_WNTPS
Dokument-Kod rodzaju Transakcji VAT
Określa kod rodzaju transakcji VAT. Wartość musi być numeryczna.
Dokument-Państwo rozpoczęcia wysyłki
Należy podać nazwę kraju, który ma być oznaczony jak kraj rozpoczęcia wysyłki. Państwo musi istnieć w słowniku Subiekta.
Dokument-Państwo konsumenta
Należy podać nazwę kraju, który ma być oznaczony jak kraj konsumenta. Państwo musi istnieć w słowniku Subiekta.
Pozycja-Cena netto przed rabatem
Pozycja-Cena netto po rabacie
Pozycja-Cena brutto przed rabatem
Pozycja-Cena brutto po rabacie
Pozycja-Ilość
Pozycja-Opis
Opis pozycji na dokumencie. Nie jest to opis kartoteki towaru.
Pozycja-Kod Dostawy
Kod dostawy - dla niebieskiego plusa.
Pozycja-Stawka VAT
Określa stawkę VAT pozycji na dokumencie.
Pozycja-Wartość netto przed rabatem
Wartość netto całej pozycji przed rabatem.
Pozycja-Wartość netto po rabacie
Wartość netto całej pozycji po rabacie.
Pozycja-Wartość brutto przed rabatem
Wartość brutto całej pozycji przed rabatem.
Pozycja-Wartość brutto po rabacie
Wartość brutto całej pozycji po rabacie.
Towar-Rodzaj
Określa rodzaj kartoteki przy jej tworzeniu. Dostępne wartości, to: towar/t/tw/usluga/usługa/u/us/usl/opakowanie/o/op/komplet/k/kp/kpl.
Towar-Symbol
Określa symbol towaru.
Towar-Symbol u Dostawcy
Określa symbol towaru i dostawcy.
Towar-Nazwa
Określa nazwę towaru.
Towar-Cena kartotekowa netto
Określa cenę kartotekową towaru.
Towar-Cena sprzedaży netto
Określa cenę sprzedaży netto towaru (pierwszego cennika - standardowo nazywa się Domyślny).
Towar-Cena sprzedaży brutto
Określa cenę sprzedaży brutto towaru (pierwszego cennika - standardowo nazywa się Domyślny).
Towar-JM
Określa jednostkę miary towaru.
Towar-Kod kreskowy
Określa kod kreskowy towaru.
Towar-VAT
Określa stawkę VAT towaru.
Towar-PKWiU
Określa PKWiU towaru.
Towar-Opis
Określa Opis towaru.
Towar-Uwagi
Określa Uwagi do towaru.
Towar-Pole Własne 1-8
Określa wartość pola własnego standardowego towaru od 1 do 8.
Towar-Pole identyfikacyjne
Pole służące do identyfikacji kartoteki na dokumencie. Współpracuje z rozpoznawaniem typu “Dowolne pole“. Oznacza to, że program będzie starał się znaleźć towar w bazie Subiekta po różnych polach.

Priotytet wyszukiwania jest następujący:
 1. Symbol
 2. Kod kreskowy
 3. Dodatkowe kody kreskowe
 4. Symbol u dostawcy
 5. Pola własne
 6. Nazwa
 7. Opis
 8. Uwagi

Kontrola duplikacji

W celu unikania sytuacji, w której zamówienia/faktury zakupu będą zaimportowane kilkukrotnie do Subiekta program posiada mechanizm kontroli duplikacji.

Aby mechanizm mógł zadziałać muszą być spełnione następujące warunki:
1
Dokument musi być takiego samego typu (czyli np. ZK)
2
Dokument musi mieć taki sam numer zewnętrzny (oryginału)
3
Być wystawiony na tego samego kontrahenta
4
Istnieć na tym samym magazynie

Priorytety identyfikacji dokumentów

Tabela przedstawia pola, według których rozpoznawane są następne dokumenty w przypadku, gdy korzystamy ze schematu 1 plik = wiele dokumentów
1
Dokument-Numer zewnętrzny
2
Klient-Symbol
3
Klient-NIP
4
Klient-Email
5
Klient-Nazwa

Priorytety wyszukiwania asortymentu

W przypadku wybrania metody rozpoznawania towarów na Dowolne, program szuka kartoteki w bazie Subiekta wg następującej kolejności (o ile podano ją w pliku):
1
Symbol
2
Kod kreskowy
3
Symbol u dostawcy
4
Pola własne standardowe (od 1 do 8)
5
Nazwa towaru
6
Opis towaru
7
Uwagi towaru

Priorytety wyszukiwania kontrahentów

Jeżeli chodzi o wyszukiwanie kontrahentów w przypadku metody Dowolne, to importer szuka podmiotu w bazie Subiekta wg następującej kolejności (o ile podano je w pliku):
1
Symbol
2
E-mail
3
NIP
4
Nazwa towaru

Pobierz program

Program można uruchomić w wersji testowej. Należ wtedy w polach NIP i Klucz wpisać „demo”. W wersji testowej program umożliwia import do 10 dokumentów.

Wersja 1.9.1:

Importowanie plików wg naszej specyfikacji

XML

Repozytorium preEncje wspomagające tworzenie plików XML w .NET

Library supporting the creation of XML files compatible with the format supported by the importer.

Paczka przykładowych plików w XML

ZALECAMY WYKONAĆ KOPIĘ BAZY DANYCH SUBIEKTA GT PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MASOWYCH OPERACJI PROGRAMEM! POZWOLI TO UNIKNĄĆ UTRUDNIEŃ PODCZAS EWENTUALNEJ POMYŁKI PRZY DEFINIOWANIU SCHEMATU IMPORTU.

Lista zmian

Wersja 1.9.1
 • Poprawka do schematu Elit Polska
Wersja 1.9.0
 • Dostosowano do zmian w schemacie InterCars
 • Dodano nowe schematy XML
 • Poprawiono komunikaty w sytuacji wystąpienia błędów podczas dodawania/wyszukiwania kartotek w Subiekcie
Wersja 1.8.9
 • Poprawiono import dokumentu w przypadku podania pustych danych w adresie dostawy
 • Jeżeli klient był zagraniczny, a podana stawka VAT nie była przypisana do jego kraju, to program blokował możliwość importu. W tej wersji tylko informuje o błędzie w logach, ale zezwala na dodanie takiego dokumentu.
 • Poprawiono mechanizmy wyszukiwania już istniejących adresów dostaw w przypadku, gdy wcześniej dodane miały puste pole
Wersja 1.8.8
 • Dodano pole Towar-Cena sprzedaży brutto
 • Rozszerzono wczytywanie plików XML bazujących na schemacie Comarch EDI
 • Rozszerzono rozpoznawanie krajów pod kodach ISO
 • Drobne poprawki w interfejsie
 • Dodano obsługe kolejnych schematów XML
Wersja 1.8.7
 • Dostosowano automatyczne rozpoznawanie pól na schemacie w przypadku wyeksportowanych plików z naszego eksportera dokumentów.
 • Poprawiono błąd wczytywania plików excel w przypadku, gdy zawierał kilka kolumn o tej samej nazwie.
 • Dodano pole Dokument-Termin realizacji dla możliwości określania terminów realizacji w przypadku dokumentów ZK.
 • Poprawka związana z pamiętaniem zmiany w schemacie podczas edycji mimo, że nie zostały zapisane przez użytkownika
Wersja 1.8.6
 • Dodano obsługę nowych schematów XML.
 • Poprawiono pobieranie plików CSV (z rozszerzeniem txt) z serwera FTP.
 • Dodano obsługę odczytu kolejnych formatów dat.
Wersja 1.8.5
 • Poprawiono błąd ustawiania stawek VAT npo, exp, ue itd. w przypadku kontrahentów zagranicznych.
Wersja 1.8.4
Wersja 1.8.3
 • Dodanie możliwości wymuszenia zaminy typu dokumentów na ten ustawiony na schemacie, zamiast typu podanego w importowanym pliku
 • Drobne poprawki w zakresie bardziej szczegółowego raportowania błędów zwróconych przez Subiekta
 • Drobne poprawki w interfejsie programu
Wersja 1.8.2
 • Dodanie możliwości powielania schematów
 • Dodanie obsługi schematu XML PROFIX B2B
Wersja 1.8.1
 • Poprawka związana z komunikatem o błędzie zapisywania profili
Wersja 1.8.0
 • Dodanie możliwości zdefiniowania waluty do schematu
 • Dodanie możliwości zdefiniowania rodzaju transakcji VAT do schematu
 • Dodanie możliwości pobierania i aktualizowania danych kontrahenta z GUS
 • Dodanie możliwości pomijania rezerwacji w ustawieniach schematu importu
 • Dodanie możliwości ustawiania wybranego kontrahenta dla plików XML (jeśli nie posiadają o nim informacji)
 • Dodanie możliwości wyłączenia automatycznego importu kartoteki towarowej jeśli nie została znaleziona
 • Dodanie możliwości wyłączenia automatycznego importu kartoteki kontrahenta jeśli nie został znaleziony
 • Dodanie pola na schemacie Klient-Dostawa-Ulica 2 rozszerzających informacje o ulicy
 • Dodanie pola na schemacie Klient-Dostawa-Telefon dodające nr telefonu w adresie dostawy
 • Dodanie pola na schemacie Klient-Numer Rachunku dodające numer konta bankowego do danych kontrahenta
 • Dodanie pola na schemacie Klient-Nazwa Banku dodające nazwę konta bankowego do danych kontrahenta (szczegóły działania w opisie pól)
 • Dodanie pola na schemacie Dokument-Transport-Stawka VAT pozwalające określić stawkę VAT dla usługi transportu
 • Dodanie obsługi kolejnych schematów XML
 • Zmieniono mechanizm wysyłki maili z logami. Należy podać ustawienia serwera SMTP swojego konta pocztowego.
 • Dodanie informacji w logach o brakujących towarach, które zwrócił Subiekt przy zapisie dokumentu sprzedaży
 • Przebudowanie systemu zapisywania profili uruchomieniowych. Od tej wersji można zapisywać nazwę profilu (nie wyświetla się na liście tylko numer NIP). Oprócz tego każdy profil zapisuje także szczegółowe ustawienia z zakładki Zaawansowane.
 • Poprawki dotyczące dodawania adresu dostawy do dokumentów
Wersja 1.7.8
 • Poprawka ustawiania terminu kredytu kupieckiego przypisanego w parametrach kontrahenta
 • Dodanie obsługi czeskiego formatu EDI do wymiany faktur - ISDOC
 • Dodanie możliwości zbiorczego importowania z plików EPP
 • Dodanie obsługi kolejnych schematów XML
Wersja 1.7.7
 • Poprawka związana z ustawianiem rodzaju tworzonej kartoteki
Wersja 1.7.6
 • Dodanie nowych schematów XML, w tym import stanów z CENEO
Wersja 1.7.5
 • Dodanie nowych schematów XML
 • Poprawnie importu ze schematu erpLinker EDI XML
Wersja 1.7.4
 • Możliwość przypisania na sztywno kontrahenta do schematu
 • Poprawka błędu z wczytywaniem plików CSV bez nagłówków
 • Poprawka z rezerwacją dokumentów ZK
 • Rozszerzenie tłumaczenia listy kodów błędów zwracanych przez Subiekta
Wersja 1.7.3
 • Import zamówień z Baselinkera
 • Dodanie obsługi nowego schematu plików XML - erpLinker EDI
 • Dodanie obsługi nowych schematów XML
 • Poprawienie ustawiania adresu dostawy
 • Możliwość włączania lub wyłączania rezerwacji na ZK
 • Dodanie rozpoznawania kontrahenta po dowolnym polu (szukanie kolejno po każdym)

Kup licencję i korzystaj w pełni za kilka minut!

Z programu w pełni możesz korzystać w kilka chwil! Wystarczy kliknąć w "Kup Teraz", wypełnić formularz i opłacić licencję przez PayU.

System automatycznie prześle klucz do programu na adres e-mail w kilka minut.

Ponad

Klientów

Sprzedanych Licencji

Ponad

Uruchomień Dziennie

Tylko

by otrzymać klucz

Nazwa
Opis
Cena
Subiekt GT - Importer wielu dokumentów / zamówień
pudełko subiekt gt import wielu dokumentów
Program do importu dokumentów i zamówień z plików XML, Excel i CSV do Subiekta GT.
Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).

Jeżeli posiadasz już dodatek Sfera dla Subiekta lub wystarczy Ci jego aktywacja na 15 dni, to ta opcja jest dla Ciebie.

Wersja elektroniczna importera - klucz wysyłany na adres e-mail.

Na 12 miesięcy

590 zł netto

W pakiecie taniej:

Pakiet
Opis
Cena
Sfera dla Subiekta GT
+ Program do importu wielu dokumentów / zamówień
pudełko pakiet sfera subiekta GT import wielu dokumentów
Sfera dla Subiekta GT + Program Importer wielu dokumentów / zamówień

Pakiet zawierający:
1. InsERT Sfera dla Subiekta GT (katalogowo 945 zł netto).
2. Moduł importu dokumentów/zamówień z plików Excela/XML/CSV do Subiekta GT.

Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).
Licencja importera dokumentów - 12 miesięcy (o wartości 590 zł netto)

Jeżeli nie masz Sfery dla Subiekta, a potrzebujesz używać programu do importu co jakiś czas, to ta opcja jest dla Ciebie. Sferę wykupuję się na cały podmiot Subiekta, więc po jej zakupie w przyszłości ponosi się już tylko koszt samych dodatków.

Wersja importera elektroniczna i sfery - klucze wysyłane na adres e-mail.

1535 zł netto

1079 zł netto

Zamów pakiet

Dostęp do wszystkich* modułów na 12 miesięcy dla Subiekta GT.

Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).

Wersja elektroniczna - uniwersalny klucz wysyłany na adres e-mail.

*Moduły dedykowane i pisane na zamówienie oraz eLinker nie wchodzą w skład pakietu.

12 miesięcy:


65 zł netto miesięcznie

Możliwości importera:

 • Zbiorczy import zamówień do Subiekta GT.
 • Zbiorcze dodawanie dokumentów z plików do Subiekta GT.
 • Integracja Subiekta z innymi systemami (np. B2B, sklepy internetowe, portale aukcyjne).
 • Przeniesienie danych z jednego podmiotu Subiekta na drugi.
 • Import zamówień z innych systemów sprzedażowych na potrzeby magazynu lub księgowości.
 • Automatyczne dodawanie towarów, których nie ma w kartotece Subiekta.
 • Automatyczne dodawanie i aktualizacja kontrahentów, których nie ma w kartotece Subiekta.
 • Przeniesienie danych z innego systemu do Subiekta GT.
 • Import dokumentów ze starego systemu do Subiekta GT.
 • Synchronizacja stanów magazynowych od dostawców.
 • Pobieranie danych o stanach z serwera FTP dostawcy.
 • Aktualizowanie cen towarów i stanów magazynowych na podstawie pliku od dostawcy.
 • Zbiorcze importowanie wielu plików epp (EDI++) do Subiekta
 • Automatyczne aktualizowanie danych kontrahenta z GUS podczas importu (nie wymaga e-abonamentu SGT)
 • i wiele innych...

Możliwość importu z:

 • baselinkera
 • ebay
 • amazon
 • sklepy internetowe
 • dedykowane systemy sprzedaży
 • hurtownie i systemy B2B
 • inne systemy informatyczne

Możliwość rozpoznawania towarów po:

 • Symbolu
 • Symbolu dostawcy
 • Nazwie towaru
 • Podstawowym kodzie kreskowym
 • Uwagach
 • Opisie
 • Polach własnych standardowych
 • Dowolnym polu - więcej informacji w opisie pola Towar-Pole identyfikacyjne

Możliwość rozpoznawania kontrahentów po:

 • Symbolu
 • Nazwie
 • NIP
 • Email
 • Dowolnym polu - program kolejno szuka po Symbolu, Emailu, NIP i Nazwie

Obsługiwane formaty:

 • XML - według naszego schematu
 • XLS
 • XLSX
 • CSV

Dodatkowo:

 • Import uruchamiany co zadany interwał czasowy
 • Zapisywanie logów na dysk i wysyłanie na e-mail
 • Usuwanie plików z dysku po poprawnym przeniesieniu do Subiekta

Schematy

W przypadku importu z plików Excel/CSV sami tworzymy odpowiedni schemat importu, wybierając jakie informacje znajdują się w danych kolumnach. Możemy zdefiniować podstawowe dane o klientach, czyli w której kolumnie znajduje się np. Symbol, Nazwa, Adres, Email kontrahenta. Program importuje również dokumenty w różnych walutach, obsługuje dokumenty z różnymi stawkami VAT przy sprzedaży i zakupie, a także różne rodzaje dokumentów podczas jednego importu. Jest też możliwość zdefiniowania kodów dostaw (dla posiadaczy niebieskiego plusa), uwag do dokumentu, czy wartości końcowej brutto całego dokumentu.

Istnieje możliwość tworzenia wielu schematów importu. Tym samym umożliwia importowanie dokumentów z różnych plików, z różnych systemów od różnych dostawców i różnymi ustawieniami, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Jeżeli mają Państwo kilka kanałów sprzedaży, czy zakupu, a dany system zewnętrzny umożliwia generowanie plików, to korzystając z jednej aplikacji mogą Państwo zaimportować dane z różnych systemów.

Wymagania

 • Subiekt GT w wersji od 1.72
 • Aktywna Sfera dla Subiekta GT
 • .NET Framework 4.7.2 lub nowszy
 • Obsługa .NET Standard 2.0 lub nowszy
 • Windows 10 (wersja 1803) lub nowszy
 • Stały dostęp do internetu

Import zamówień z baselinkera

Program umożliwa także importowanie zamówień z baselinkera do Subiekta GT.

Należy tylko dodać schemat importu do systemu baselinker.

Aby to wykonać przechodzimy w panelu baselinekra do: Zamówienia => Wydruki i eksporty => Nowy wydruk/eksport.

Następnie uzupełniamy poszczególne sekcje według poniższej instrukcji:

Sekcja [ROOT]

	
	
<?xml version="1.0"?>
<ErpLinkerDocuments xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<Documents>
	[ZAMOWIENIA]
	</Documents>
</ErpLinkerDocuments>	

Sekcja [ZAMOWIENIA]

	
	
<EDocument>
   <Type>Order</Type>
   <NumberFull>[numer_zamowienia]</NumberFull>
   <CreationDate>[data_zakupu]</CreationDate>
   <Currency>[waluta]</Currency>
   <PaymentTypeName>[platnosc_nazwa]</PaymentTypeName>
   <Description>[uwagi_kupujacego];[uwagi_sprzedawcy];[wysylka_nazwa];[dostawa_punkt_nazwa] [dostawa_punkt_adres] [dostawa_punkt_kod_pocz] [dostawa_punkt_miasto] [dostawa_punkt_pni]</Description>
   <Buyer>
    <CompanyName>[platnik_firma] [platnik_imie_nazwisko]</CompanyName>
    <TaxID>[platnik_nip]</TaxID>
    <Street>[platnik_adres]</Street>
    <City>[platnik_miasto]</City>
    <PostCode>[platnik_kod_pocztowy]</PostCode>
    <Country>[platnik_kraj]</Country>
    <Email>[klient_email]</Email>
    <Phone>[klient_telefon]</Phone>
   </Buyer>
   <DeliveryAddress>
    <CompanyName>[dostawa_firma]</CompanyName>
    <FirstName>[dostawa_imie]</FirstName>
    <LastName>[dostawa_nazwisko]</LastName>
    <Street>[dostawa_adres]</Street>
    <City>[dostawa_miasto]</City>
    <PostCode>[dostawa_kod_pocztowy]</PostCode>
    <Country>[dostawa_kraj]</Country>
   </DeliveryAddress>
   <Items>
[ZAMOWIENIE_POZYCJE]    
   </Items>
   <Shipping>
    <Carrier>[wysylka_nazwa]</Carrier>
    <Costs>[wysylka_cena]</Costs>
    <TrackingCode>[wysylka_nr_nadania]</TrackingCode>
   </Shipping>  
   <Summary>
    <TotalWithTax>[wartosc_calkowita]</TotalWithTax>
   </Summary>
</EDocument>	

Sekcja [ZAMOWIENIE_POZYCJE]

	
	
		<DocumentItem>
			<SKU>[produkt_sku]</SKU>
			<EAN>[produkt_ean]</EAN>
			<Name>[produkt_nazwa]</Name>
			<Description />
			<UnitOfMeasure />
			<Quantity>[ilosc]</Quantity>
			<UnitPrice>[cena_netto_szt]</UnitPrice>
			<UnitPriceAfterDiscount>[cena_netto_szt]</UnitPriceAfterDiscount>
			<TaxCode>[stawka_vat]</TaxCode>
			<Amount>[cena_netto_laczna]</Amount>
			<AmountWithTax>[cena_brutto_laczna]</AmountWithTax>
		</DocumentItem>	

Opis

	
	Format XML zgodny z modułami ARTOIT do importu zamówień do Subiekta GT oraz Subiekta nexo PRO.
	

Porównanie możliwości modułów

Funkcja Importer Towarów Importer Kontrahentów Importer Dokumentu Importer Zamówień
Podstawowe dane o towarach + - + +
Wszystkie dane o towarach (w tym ceny, cechy, grupy, zdjęcia itd.) + - - -
Aktualizacja cen towarów + - - -
Podstawowe dane o klientach - + - +
Wszystkie dane o klientach - + - -
Import stanów magazynowych - - + +
Utworzenie inwentaryzacji - - + -
Import jednego dokumentu - - + +
Import wielu dokumentów masowo - - - +

FAQ

 • Czy Państwa program potrzebuje aktywnej Sfery?

  Tak. Sfera gwarantuje nam poprawność wprowadzanych danych i niezawodność działania Subiekta. O ile w przypadku prostych programów/skryptów, które bazują tylko na prostych operacjach edycji/odczytu z bazy danych nie wymagają Sfery, o tyle w tego typu programie takie działanie byłoby wysoce ryzykowne, ze względu na wielkość systemu, jakim jest Subiekt GT. Aczkolwiek Sferę dla Subiekta GT można aktywować na 15 testowych dni, na każdym podmiocie, więc jeżeli operacje mają charakter jednorazowy, to nie trzeba kupować sfery.

 • Czy muszę kupować osobne licencję dla każdego pliku?

  Nie.W ramach licencji przysługuje dostęp do wszystkich formatów XML, które program aktualnie obsługuje.

 • Czy tym programem zaimportuje zamówienia z mojego sklepu/systemu sprzedaży?

  Tak. Jeżeli tylko sklep lub system może generować pliki Excel/CSV, to najprawdopodobniej można utworzyć schemat importu, który pozwoli masowo dodawać automatycznie zamówienia do Subiekta GT. Można również poprosić developera lub osobę zajmującą się częścią techniczną sklepu bądź systemu, aby dostosował funkcję eksportującą pliki z zamówienia według specyfikacji pozwalającej importować je naszym dodatkiem.

 • Czy program jest bezpieczny dla bazy Subiekta?

  Poprawność wprowadzanych danych gwarantuje nam dodatek Sfera, który jest stworzony przez autorów Subiekta, czyli firmę InsERT.

 • Czy istnieje ograniczenie w ilości importowanych pozycji?

  Ograniczeniem jest tylko ilość, jaką arkusz XLS oraz pamięć komputera może pomieścić. Program sam w sobie nie posiada żadnych ograniczeń co do ilości importowanych pozycji (za wyjątkiem wersji demo).

 • Czy tym programem zaciągnę dokumenty magazynowe?

  Tak. Importer ma możliwość dodawania dokumentów: WZ/PZ/MM/PW/RW z plików XMl, Excel/CSV.

 • Czy tym programem przeniosę dokumenty z innego podmiotu Subiekta?

  Tak. Program obsługuje wszystkie rodzaje dokumentów, oprócz korekt. Trzeba przy tym nabyć 2 licencje na program - jedną na NIP, z którego eksportujemy, a drugą na NIP do którego importujemy dokumenty.

 • Czy programem zaimportuje wiele plików EPP za jednym razem?

  Tak. Standardowo z poziomu Subiekta można importować pliki EPP tylko pojedynczo, ale dzięki temu rozszerzeniu można importować masowo wiele plików EPP (EDI++) do Subiekta za jednym razem.

 • Czy tym importerem mogę zaimportować dokument inwentaryzacji?

  Nie. Ten moduł nie obsługuje dokumentu inwentaryzacji. Służy do tego inny moduł - importer dokumentu.

 • Czy tym programem wczytam faktury z dowolnych plików XML?

  Nie. Pliki XML budowane są według określonych schematów, każdy programista na świecie może zbudować dowolny schemat, dlatego nie jest możliwe, aby tego typu aplikacja obsługiwała wszystkie pliki XML. Importer ma zaimplementowaną obsługę wielu popularnych schematów XML, ale jeśli Państwa plik XML nie jest rozpoznawany poprawnie, to prosimy o ich podesłanie go na nasz adres mailowy. Sprawdzimy, czy jest techniczna możliwość implementacji tego schematu w tym importerze.